Taiwanese place names

The situation regarding romanization of Mandarin in Taiwan is quite confused and there are various positions as to which is the preferred orthography. For my part when writing in English I recommend using Hanyu Pinyin (third column) without the tone markings. Other ways the place names are sometimes spelled in 'English' can be seen in the fourth column.

The word for Taiwan itself is Tâi-ôan, which is written as 台灣 in Chinese characters.

Cities and counties

All cities in Taiwan are listed, along with some of the more significant townships.

TaiwaneseHan-jiMandarinOther spellings
Tâi-pak 台北 Táiběi Taipei
Pang-kiô 板橋 Bǎnqiáo Pan-chiao, Banciao
Chhiū-nâ-á 樹林 Shùlín
Éng-hô 永和 Yǒnghé Yung-ho
Lô͘-chiu 蘆洲 Lúzhōu Lu-chou, Lujhou

Saⁿ-tēng-po͘/
Sam-tiông
三重 Sānchóng Sanch'ung
Se̍k-chí 汐止 Xìzhǐ Hsi-chih
Sin-chng 新莊 Xīnzhuāng Hsin-chuang, Sinjhuang
Sin-tiàm 新店 Xīndiàn Hsintien, Sindian
Tiong-hô 中和 Zhōnghé Chung-ho, Jhonghe
Thô͘-siâⁿ 土城 Tǔchéng
Tām-súi/
Tām-chúi
淡水 Dànshuǐ Tamsui, Tanshui, Danshuei
 
Thô-hn̂g 桃園 Táoyuán
Pat-tek 八得 Bādé Pa-teh
Pêng-tìn 平鎮 Píngzhèn Pingjhen
Tiong-le̍k 中歷 Zhōnglì Chung-li, Jhongli
 
Sin-tek 新竹 Xīnzhú Hsin-chu, Sinjhu
Tek-pak 竹北 Zhúběi Chu-pei, Jhubei
 
Biâu-le̍k 苗栗 Miáolì
 
Tâi-tiong 台中 Táizhōng Taichung
Hong-gôan 豐原 Fēngyuán Fongyuan
Tāi-lí 大里 Dàlǐ
Thài-pêng 太平 Tàipíng
 
Chiong-hòa 彰化 Zhānghuà Changhua
Lo̍k-káng 鹿港 Lùgǎng Lukang
Ôan-lîm 員林 Yuánlín
 
Lâm-tâu 南投 Nántóu
 
Hûn-lîm 雲林 Yúnlín
Táu-la̍k 斗六 Dǒuliù Douliou
 
Ka-gī 嘉義 Jiāyì Chiayi, Chia-i
Thài-pó 太保 Tàibǎo
Phò-chí 朴子 Púzǐ
 
Tâi-lâm 台南 Táinán
Sin-iâⁿ 新營 Xīnyíng Hsin-ying, Sinying
Éng-khong 永康 Yǒngkāng Yung-kang
 
Ko-hiông 高雄 Gāoxióng Kaohsiung
Hōng-soaⁿ 鳳山 Fèngshān Fongshan
 
Pîn-tong 屏東 Píngdōng Ping-tung
 
Gî-lân 宜蘭 Yílán I-lan
 
Hoa-liân 花蓮 Huālián Hualien
 
Tâi-tang 台東 Táidōng Tai-tung
 
Phêⁿ-ô͘ 澎湖 Pénghú The Pescadores
Má-keng 馬公 Mǎgōng Ma-kung
 
Kim-mn̂g 金門 Jīnmén Kinmen, Quemoy
 
Liân-kang/
Má-chó͘
連江 Liánjiāng Matsu, Lien-chiang