Comparing phonetic notations for Taiwanese

This is a comparison table for the main phonetic systems for Taiwanese/Minnan. The most widely used are Pe̍h-ōe-jī (POJ) and Tâi-lô. There are many forms of Taiwanese Phonetic Symbols; the one displayed here is the system outlined by Chu in 1948.

IPAPOJTLPATâi-lôPMDTongiongTPS
a a a a a a
ah ah ah ah ah ㄚㆷ
ai ai ai ai ai ai
aiⁿ ainn ainn nai aiⁿ
ak ak ak ak ak ak ㄚㆶ
am am am am am am
an an an an an an
ã aⁿ ann ann na aⁿ
ang ang ang ang ang
ap ap ap ap ap ap ㄚㆴ
at at at at at at ㄚㆵ
au au au au au au
ba ba ba ba bba bha ㆠㄚ
baʔ bah bah bah bbah bhah ㆠㄚㆷ
bai bai bai bai bbai bhai ㆠㄞ
bak bak bak bak bbak bhak ㆠㄚㆶ
ban ban ban ban bban bhan ㆠㄢ
baŋ bang bang bang bbang bhang ㆠㄤ
bat bat bat bat bbat bhat ㆠㄚㆵ
bau bau bau bau bbau bhau ㆠㄠ
be be be be bbe bhe ㆠㆤ
beʔ beh beh beh bbeh bheh ㆠㆤㆷ
bik bek bik bik bbik bhik ㆠㄧㆶ
biŋ beng bing bing bbing bhing ㆠㄧㄥ
bi bi bi bi bbi bhi ㆠㄧ
bian bian bian bian bbien bhian ㆠㄧㄢ
biat biat biat biat bbiat bhiat ㆠㄧㄚㆵ
biau biau biau biau bbiau bhiau ㆠㄧㄠ
biʔ bih bih bih bbih bhih ㆠㄧㆷ
bin bin bin bin bbin bhin ㆠㄧㄣ
bio bio bio bio bbio bhio ㆠㄧㆦ
bit bit bit bit bbit bhit ㆠㄧㆵ
biu biu biu biu bbiu bhiu ㆠㄧㄨ
bo bo bo bo bbo bho ㆠㄛ
bo͘ boo boo bboo bhor ㆠㆦ
bua boa bua bua bbua bhua ㆠㄨㄚ
buaʔ boah buah buah bbuah bhuah ㆠㄨㄚㆷ
buan boan buan buan bbuan bhuan ㆠㄨㄢ
buat boat buat buat bbuat bhuat ㆠㄨㄚㆵ
bue boe bue bue bbue bhue ㆠㄨㆤ
bueʔ boeh bueh bueh bbueh bhueh ㆠㄨㆤㆷ
bok bok bok bok bbok bhok ㆠㄛㆶ
boŋ bong bong bong bbong bhong ㆠㆲ
bu bu bu bu bbu bhu ㆠㄨ
bui bui bui bui bbui bhui ㆠㄨㄧ
bun bun bun bun bbun bhun ㆠㄨㄣ
but but but but bbut bhut ㆠㄨㆵ
tsa cha za tsa za za ㄗㄚ
tsaʔ chah zah tsah zah zah ㄗㄚㆷ
tsai chai zai tsai zai zai ㄗㄞ
tsaĩ chaiⁿ zainn tsainn znai zaiⁿ ㄗㆮ
tsak chak zak tsak zak zak ㄗㄚㆶ
tsam cham zam tsam zam zam ㄗㆰ
tsan chan zann tsan zan zan ㄗㄢ
tsã chaⁿ zann tsann zna zaⁿ ㄗㆩ
tsaŋ chang zang tsang zang zang ㄗㄤ
tsap chap zap tsap zap zap ㄗㄚㆴ
tsat chat zat tsat zat zat ㄗㄚㆵ
tsau chau zau tsau zau zau ㄗㄠ
tse che ze tse ze ze ㄗㆤ
tseʔ cheh zeh tseh zeh zeh ㄗㆤㆷ
tsik chek zik tsik zik zik ㄐㄧㆶ
tsẽ cheⁿ zenn tsenn zne zeⁿ ㄗㆥ
tsiŋ cheng zinng tsing zing zing ㄐㄧㄥ
tsʰa chha ca tsha ca ca ㄘㄚ
tsʰaʔ chhah cah tshah cah cah ㄘㄚㆷ
tsʰai chhai cai tshai cai cai ㄘㄞ
tsʰak chhak cak tshak cak cak ㄘㄚㆶ
tsʰam chham cam tsham cam cam ㄘㆰ
tsʰan chhan cann tshan can can ㄘㄢ
tsʰã chhaⁿ cann tshann cna caⁿ ㄘㆩ
tsʰaŋ chhang canng tshang cang cang ㄘㄤ
tsʰap chhap cap tshap cap cap ㄘㄚㆴ
tsʰat chhat cat tshat cat cat ㄘㄚㆵ
tsʰau chhau cau tshau cau cau ㄘㄠ
tsʰauʔ chhauh cauh tshauh cauh cauh ㄘㄠㆷ
tsʰe chhe ce tshe ce ce ㄘㆤ
tsʰeʔ chheh ceh tsheh ceh ceh ㄘㆤㆷ
tsʰik chhek cik tshik cik cik ㄑㄧㆶ
tsʰẽ chheⁿ cenn tshenn cne ceⁿ ㄘㆥ
tsʰiŋ chheng cinng tshing cing cing ㄑㄧㄥ
tsʰi chhi ci tshi ci ci ㄑㄧ
tsʰia chhia cia tshia cia cia ㄑㄧㄚ
tsʰiaʔ chhiah ciah tshiah ciah ciah ㄑㄧㄚㆷ
tsʰiak chhiak ciak tshiak ciak ciak ㄑㄧㄚㆶ
tsʰiam chhiam ciam tshiam ciam ciam ㄑㄧㆰ
tsʰian chhian ciann tshian cien cian ㄑㄧㄢ
tsʰiã chhiaⁿ ciann tshiann cnia ciaⁿ ㄑㄧㆩ
tsʰiaŋ chhiang cianng tshiang cieng ciang ㄑㄧㄤ
tsʰiap chhiap ciap tshiap ciap ciap ㄑㄧㄚㆴ
tsʰiat chhiat ciat tshiat ciat ciat ㄑㄧㄚㆵ
tsʰiau chhiau ciau tshiau ciau ciau ㄑㄧㄠ
tsʰiʔ chhih cih tshih cih cih ㄑㄧㆷ
tsʰim chhim cim tshim cim cim ㄑㆬ
tsʰin chhin cinn tshin cin cin ㄑㄧㄣ
tsʰĩ chhiⁿ cinn tshinn cni ciⁿ ㄑㆪ
tsʰio chhio cio tshio cio cio ㄑㄧㄛ
tsʰioʔ chhioh cioh tshioh cioh cioh ㄑㄧㄛㆷ
tsʰiok chhiok ciok tshiok ciok ciok ㄑㄧㄛㆶ
tsʰioŋ chhiong cionng tshiong ciong ciong ㄑㄧㆲ
tsʰip chhip cip tship cip cip ㄑㄧㆴ
tsʰit chhit cit tshit cit cit ㄑㄧㆵ
tsʰiu chhiu ciu tshiu ciu ciu ㄑㄧㄨ
tsʰiũ chhiuⁿ ciunn tshiunn cniu ciuⁿ ㄑㄧㆫ
tsʰŋ chhng cnng tshng cng cng ㄘㆭ
tsʰŋʔ chhngh cnngh tshngh cngg cngh ㄘㆭㆷ
tsʰo chho co tsho co co ㄘㄛ
tsʰɔ chho͘ coo tshoo coo cor ㄘㆦ
tsʰua chhoa cua tshua cua cua ㄘㄨㄚ
tsʰuaʔ chhoah cuah tshuah cuah cuah ㄘㄨㄚㆷ
tsʰuan chhoan cuann tshuan cuan cuan ㄘㄨㄢ
tsʰuã chhoaⁿ cuann tshuann cuaⁿ cuaⁿ ㄘㄨㆩ
tsʰuaŋ chhoang cuanng tshuang cuang cuang ㄘㄨㄤ
tsʰue chhoe cue tshue cue cue ㄘㄨㆤ
tsʰoʔ chhoh coh tshoh coh coh ㄘㄛㆷ
tsʰok chhok cok tshok cok cok ㄘㄛㆶ
tsʰoŋ chhong conng tshong cong cong ㄘㆲ
tsʰu chhu cu tshu cu cu ㄘㄨ
tsʰuʔ chhuh cuh tshuh cuh cuh ㄘㄨㆷ
tsʰui chhui cui tshui cui cui ㄘㄨㄧ
tsʰun chhun cunn tshun cun cun ㄘㄨㄣ
tsʰut chhut cut tshut cut cut ㄘㄨㆵ
tsi chi zi tsi zi zi ㄐㄧ
tsia chia zia tsia zia zia ㄐㄧㄚ
tsiaʔ chiah ziah tsiah ziah ziah ㄐㄧㄚㆷ
tsiam chiam ziam tsiam ziam ziam ㄐㄧㆰ
tsian chian ziann tsian zien zian ㄐㄧㄢ
tsiã chiaⁿ ziann tsiann ziaⁿ ziaⁿ ㄐㄧㆩ
tsiaŋ chiang zianng tsiang zieng ziang ㄐㄧㄤ
tsiap chiap ziap tsiap ziap ziap ㄐㄧㄚㆴ
tsiat chiat ziat tsiat ziat ziat ㄐㄧㄚㆵ
tsiau chiau ziau tsiau ziau ziau ㄐㄧㄠ
tsiʔ chih zih tsih zih zih ㄐㄧㆷ
tsim chim zim tsim zim zim ㄐㆬ
tsin chin zinn tsin zin zin ㄐㄧㄣ
tsĩ chiⁿ zinn tsinn zni ziⁿ ㄐㆪ
tsio chio zio tsio zio zio ㄐㄧㆦ
tsioʔ chioh zioh tsioh zioh zioh ㄐㄧㆦㆷ
tsiok chiok ziok tsiok ziok ziok ㄐㄧㆦㆶ
tsioŋ chiong zionng tsiong ziong ziong ㄐㄧㆲ
tsip chip zip tsip zip zip ㄐㄧㆴ
tsit chit zit tsit zit zit ㄐㄧㆵ
tsiu chiu ziu tsiu ziu ziu ㄐㄧㄨ
tsiũ chiuⁿ ziunn tsiunn zniu ziuⁿ ㄐㄧㆫ
tsŋ chng znng tsng zng zng ㄗㆭ
tso cho zo tso zo zo ㄗㄛ
tsɔ cho͘ zoo tsoo zoo zor ㄗㆦ
tsua choa zua tsua zua zua ㄗㄨㄚ
tsuaʔ choah zuah tsuah zuah zuah ㄗㄨㄚㆷ
tsuaĩ choaiⁿ zuainn tsuainn znuai zuaiⁿ ㄗㄨㆮ
tsuan choan zuann tsuan zuan zuan ㄗㄨㄢ
tsuã choaⁿ zuann tsuann znua zuaⁿ ㄗㄨㆩ
tsuat choat zuat tsuat zuat zuat ㄗㄨㄚㆵ
tsue choe zue tsue zue zue ㄗㄨㆤ
tsoʔ choh zoh tsoh zoh zoh ㄗㄛㆷ
tsok chok zok tsok zok zok ㄗㄛㆶ
tsoŋ chong zonng tsong zong zong ㄗㆲ
tsu chu zu tsu zu zu ㄗㄨ
tsuʔ chuh zuh tsuh zuh zuh ㄗㄨㆷ
tsui chui zui tsui zui zui ㄗㄨㄧ
tsun chun zunn tsun zun zun ㄗㄨㄣ
tsut chut zut tsut zut zut ㄗㄨㆵ
e e e e e e
eh eh eh eh eh ㆤㆷ
ik ek ik ik ik ik ㄧㆶ
eⁿ enn enn ne eⁿ
eng ing ing ing ing ㄧㄥ
ga ga ga ga gga gha ㆣㄚ
gai gai gai gai ggai ghai ㆣㄞ
gak gak gak gak ggak ghak ㆣㄚㆶ
gam gam gam gam ggam gham ㆣㆰ
gan gan gan gan ggan ghan ㆣㄢ
gaŋ gang gang gang ggang ghang ㆣㄤ
gau gau gau gau ggau ghau ㆣㄠ
ge ge ge ge gge ghe ㆣㆤ
gik gek gik gik ggik ghik ㆣㄧㆶ
giŋ geng ging ging gging ghing ㆣㄧㄥ
gi gi gi gi ggi ghi ㆣㄧ
gia gia gia gia ggia ghia ㆣㄧㄚ
giaʔ giah giah giah ggiah ghiah ㆣㄧㄚㆷ
giam giam giam giam ggiam ghiam ㆣㄧㆰ
gian gian gian gian ggien ghian ㆣㄧㄢ
giaŋ giang giang giang ggieng ghiang ㆣㄧㄤ
giap giap giap giap ggiap ghiap ㆣㄧㄚㆴ
giat giat giat giat ggiat ghiat ㆣㄧㄚㆵ
giau giau giau giau ggiau ghiau ㆣㄧㄠ
gim gim gim gim ggim ghim ㆣㄧㆬ
gin gin gin gin ggin ghin ㆣㄧㄣ
gio gio gio gio ggio ghio ㆣㄧㆦ
gioʔ gioh gioh gioh ggioh ghioh ㆣㄧㆦㆷ
giok giok giok giok ggiok ghiok ㆣㄧㆦㆶ
gioŋ giong giong giong ggiong ghiong ㆣㄧㆲ
giu giu giu giu ggiu ghiu ㆣㄧㄨ
go go go go ggo gho ㆣㄛ
go͘ goo goo ggoo ghor ㆣㆦ
gua goa gua gua ggua ghua ㆣㄨㄚ
guan goan guan guan gguan ghuan ㆣㄨㄢ
guat goat guat guat gguat ghuat ㆣㄨㄚㆵ
gue goe gue gue ggue ghue ㆣㄨㆤ
gueʔ goeh gueh gueh ggueh ghueh ㆣㄨㆤㆷ
gok gok gok gok ggok ghok ㆣㄛㆶ
goŋ gong gong gong ggong ghong ㆣㆲ
gu gu gu gu ggu ghu ㆣㄨ
gui gui gui gui ggui ghui ㆣㄨㄧ
ha ha ha ha ha ha ㄏㄚ
haʔ hah hah hah hah hah ㄏㄚㆷ
hãʔ hahⁿ hannh hannh hnah hahⁿ ㄏㆩㆷ
hai hai hai hai hai hai ㄏㄞ
haĩ haiⁿ hainn hainn hnai haiⁿ ㄏㆮ
hak hak hak hak hak hak ㄏㄚㆶ
ham ham ham ham ham ham ㄏㆰ
han han han han han han ㄏㄢ
haⁿ hann hann hna haⁿ ㄏㆩ
haŋ hang hang hang hang hang ㄏㄤ
hap hap hap hap hap hap ㄏㄚㆴ
hat hat hat hat hat hat ㄏㄚㆵ
hau hau hau hau hau hau ㄏㄠ
he he he he he he ㄏㆤ
heʔ heh heh heh heh heh ㄏㆤㆷ
hẽʔ hehⁿ heNh hennh hneh hehⁿ ㄏㆥㆷ
hik hek hik hik hik hik ㄏㄧㆶ
hẽ heⁿ henn henn hne heⁿ ㄏㆥ
hiŋ heng hing hing hing hing ㄏㄧㄥ
hi hi hi hi hi hi ㄏㄧ
hia hia hia hia hia hia ㄏㄧㄚ
hiaʔ hiah hiah hiah hiah hiah ㄏㄧㄚㆷ
hiãʔ hiahⁿ hiannh hiannh hniah hiahⁿ ㄏㄧㆩㆷ
hiam hiam hiam hiam hiam hiam ㄏㄧㆰ
hian hian hian hian hien hian ㄏㄧㄢ
hiã hiaⁿ hiann hiann hnia hiaⁿ ㄏㄧㆩ
hiaŋ hiang hiang hiang hieng hiang ㄏㄧㄤ
hiap hiap hiap hiap hiap hiap ㄏㄧㄚㆴ
hiat hiat hiat hiat hiat hiat ㄏㄧㄚㆵ
hiau hiau hiau hiau hiau hiau ㄏㄧㄠ
hiauʔ hiauh hiauh hiauh hiauh hiauh ㄏㄧㄠㆷ
him him him him him him ㄏㄧㆬ
hin hin hin hin hin hin ㄏㄧㄣ
hiⁿ hinn hinn hni hiⁿ ㄏㆪ
hio hio hio hio hio hio ㄏㄧㆦ
hioʔ hioh hioh hioh hioh hioh ㄏㄧㆦㆷ
hiok hiok hiok hiok hiok hiok ㄏㄧㆦㆶ
hioŋ hiong hiong hiong hiong hiong ㄏㄧㆲ
hip hip hip hip hip hip ㄏㄧㆴ
hit hit hit hit hit hit ㄏㄧㆵ
hiu hiu hiu hiu hiu hiu ㄏㄧㄨ
hiũʔ hiuhⁿ hiunnh hiunnh hniuh hiuhⁿ ㄏㄧㆫㆷ
hiũ hiuⁿ hiunn hiunn hniu hiuⁿ ㄏㄧㆫ
hm hm hm hm hm hm ㄏㆬ
hmʔ hmh hmh hmh hmh hmh ㄏㆬㆷ
hng hng hng hng hng ㄏㆭ
hŋʔ hngh hngh hngh hngg hngh ㄏㆭㆷ
ho ho ho ho ho ho ㄏㄛ
ho͘ hoo hoo hoo hor ㄏㆦ
hua hoa hua hua hua hua ㄏㄨㄚ
huaʔ hoah huah huah huah huah ㄏㄨㄚㆷ
huai hoai huai huai huai huai ㄏㄨㄞ
huaĩ hoaiⁿ huainn huainn hnuai huaiⁿ ㄏㄨㆮ
huan hoan huan huan huan huan ㄏㄨㄢ
huã hoaⁿ huann huann hnua huaⁿ ㄏㄨㆩ
huat hoat huat huat huat huat ㄏㄨㄚㆵ
hue hoe hue hue hue hue ㄏㄨㆤ
hueʔ hoeh hueh hueh hueh hueh ㄏㄨㆤㆷ
hoʔ hoh hoh hoh hoh hoh ㄏㄛㆷ
hõʔ hohⁿ honnh honnh hnoh hohⁿ ㄏㆥㆷ
hok hok hok hok hok? hok? ㄏㄛㆶ
hoⁿ honn honn hno hoⁿ ㄏㆧ
hoŋ hong hong hong hong hong ㄏㆲ
hu hu hu hu hu hu ㄏㄨ
hui hui hui hui hui hui ㄏㄨㄧ
hun hun hun hun hun hun ㄏㄨㄣ
hut hut hut hut hut hut ㄏㄨㆵ
i i i i i i
ia ia ia ia ia ia ㄧㄚ
iaʔ iah iah iah iah iah ㄧㄚㆷ
iam iam iam iam iam iam ㄧㆰ
ian ian ian ian ien ian ㄧㄢ
iaⁿ iann iann nia iaⁿ ㄧㆩ
iaŋ iang iang iang ieng iang ㄧㄤ
iap iap iap iap iap iap ㄧㄚㆴ
iat iat iat iat iat iat ㄧㄚㆵ
iau iau iau iau iau iau ㄧㄠ
iaũ iauⁿ iaunn iaunn niau iauⁿ ㄧㆯ
im im im im im im ㄧㆬ
in in in in in in ㄧㄣ
ĩ iⁿ inn inn ni iⁿ
io io io io io io ㄧㆦ
ioʔ ioh ioh ioh ioh ioh ㄧㆦㆷ
iok iok iok iok iok iok ㄧㆦㆶ
ioŋ iong iong iong iong iong ㄧㆲ
ip ip ip ip ip ip ㄧㆴ
it it it it it it ㄧㆵ
iu iu iu iu iu iu ㄧㄨ
iuⁿ iunn iunn niu iuⁿ ㄧㆫ
ʑi ji ji ji li ri ㆢㄧ
ʑia jia jia jia lia ria ㆢㄧㄚ
ʑiam jiam jiam jiam liam riam ㆢㄧㆰ
ʑian jian jian jian lien rian ㆢㄧㄢ
ʑiaŋ jiang jiang jiang lieng riang ㆢㄧㄤ
ʑiap jiap jiap jiap liap riap ㆢㄧㄚㆴ
ʑiat jiat jiat jiat liat riat ㆢㄧㄚㆵ
ʑiau jiau jiau jiau liau riau ㆢㄧㄠ
ʑim jim jim jim lim rim ㆢㄧㆬ
ʑin jin jin jin lin rin ㆢㄧㄣ
ʑio jio jio jio lio rio ㆢㄧㆦ
ʑiok jiok jiok jiok liok riok ㆢㄧㆦㆶ
ʑioŋ jiong jiong jiong liong riong ㆢㄧㆲ
ʑip jip jip jip lip rip ㆢㄧㆴ
ʑit jit jit jit lit rit ㆢㄧㆵ
ʑiu jiu jiu jiu liu riu ㆢㄧㄨ
dzuaʔ joah juah juah luah ruah ㆡㄨㄚㆷ
dzue joe jue jue lue rue ㆡㄨㆤ
dzu ju ju ju lu ru ㆡㄨ
dzun jun jun jun lun run ㆡㄨㄣ
ka ka ka ka ga ga ㄍㄚ
kaʔ kah kah kah gah gah ㄍㄚㆷ
kai kai kai kai gai gai ㄍㄞ
kaĩ kaiⁿ kainn kainn gnai gaiⁿ ㄍㆮ
kak kak kak kak gak gak ㄍㄚㆶ
kam kam kam kam gam gam ㄍㆰ
kan kan kan kan gan gan ㄍㄢ
kaⁿ kann kann gna gaⁿ ㄍㆩ
kaŋ kang kang kang gang gang ㄍㄤ
kap kap kap kap gap gap ㄍㄚㆴ
kat kat kat kat gat gat ㄍㄚㆵ
kau kau kau kau gau gau ㄍㄠ
kauʔ kauh kauh kauh gauh gauh ㄍㄠㆷ
ke ke ke ke ge ge ㄍㆤ
keʔ keh keh keh geh geh ㄍㆤㆷ
kik kek kik kik gik gik ㄍㄧㆶ
kẽ keⁿ kenn kenn gne geⁿ ㄍㆥ
kiŋ keng king king ging ging ㄍㄧㄥ
kʰa kha kha kha ka ka ㄎㄚ
kʰaʔ khah khah khah kah kah ㄎㄚㆷ
kʰai khai khai khai kai kai ㄎㄞ
kʰaĩ khaiⁿ khainn khainn knai kaiⁿ ㄎㆮ
kʰak khak khak khak kak kak ㄎㄚㆶ
kʰam kham kham kham kam kam ㄎㆰ
kʰan khan khan khan kan kan ㄎㄢ
kʰã khaⁿ khann khann kna kaⁿ ㄎㆩ
kʰaŋ khang khang khang kang kang ㄎㄤ
kʰap khap khap khap kap kap ㄎㄚㆴ
kʰat khat khat khat kat kat ㄎㄚㆵ
kʰau khau khau khau kau kau ㄎㄠ
kʰe khe khe khe ke ke ㄎㆤ
kʰeʔ kheh kheh kheh keh keh ㄎㆤㆷ
kʰẽʔ khehⁿ khennh khennh kneh kehⁿ ㄎㆥㆷ
kʰik khek khik khik kik kik ㄎㄧㆶ
kʰẽ kheⁿ khenn khenn kne keⁿ ㄎㆥ
kʰiŋ kheng khing khing king king ㄎㄧㄥ
kʰi khi khi khi ki ki ㄎㄧ
kʰia khia khia khia kia kia ㄎㄧㄚ
kʰiaʔ khiah khiah khiah kiah kiah ㄎㄧㄚㆷ
kʰiak khiak khiak khiak kiak kiak ㄎㄧㄚㆶ
kʰiam khiam khiam khiam kiam kiam ㄎㄧㆰ
kʰian khian khian khian kien kian ㄎㄧㄢ
kʰiaŋ khiang khiang khiang kieng kiang ㄎㄧㄤ
kʰiap khiap khiap khiap kiap kiap ㄎㄧㄚㆴ
kʰiat khiat khiat khiat kiat kiat ㄎㄧㄚㆵ
kʰiau khiau khiau khiau kiau kiau ㄎㄧㄠ
kʰiauʔ khiauh khiauh khiauh kiauh kiauh ㄎㄧㄠㆷ
kʰiʔ khih khih khih kih kih ㄎㄧㆷ
kʰim khim khim khim kim kim ㄎㆬ
kʰin khin khin khin kin kin ㄎㄧㄣ
kʰĩ khiⁿ khinn khinn kni kiⁿ ㄎㆪ
kʰio khio khio khio kio kio ㄎㄧㆦ
kʰioʔ khioh khioh khioh kioh kioh ㄎㄧㆦㆷ
kʰiok khiok khiok khiok kiok kiok ㄎㄧㆦㆶ
kʰioŋ khiong khiong khiong kiong kiong ㄎㄧㆲ
kʰip khip khip khip kip kip ㄎㄧㆴ
kʰit khit khit khit kit kit ㄎㄧㆵ
kʰiu khiu khiu khiu kiu kiu ㄎㄧㄨ
kʰiũ khiuⁿ khiunn khiunn kniu kiuⁿ ㄎㄧㆫ
kʰŋ khng khng khng kng kng ㄎㆭ
kʰo kho kho kho ko ko ㄎㄛ
kʰɔ kho͘ khoo khoo koo kor ㄎㆦ
kʰua khoa khua khua kua kua ㄎㄨㄚ
kʰuaʔ khoah khuah khuah kuah kuah ㄎㄨㄚㆷ
kʰuai khoai khuai khuai kuai kuai ㄎㄨㄞ
kʰuan khoan khuan khuan kuan kuan ㄎㄨㄢ
kʰuã khoaⁿ khuann khuann knua kuaⁿ ㄎㄨㆩ
kʰuat khoat khuat khuat kuat kuat ㄎㄨㄚㆵ
kʰue khoe khue khue kue kue ㄎㄨㆤ
kʰueʔ khoeh khueh khueh kueh kueh ㄎㄨㆤㆷ
kʰok khok khok khok kok kok ㄎㄛㆶ
kʰoŋ khong khong khong kong kong ㄎㆲ
kʰu khu khu khu ku ku ㄎㄨ
kʰuʔ khuh khuh khuh kuh kuh ㄎㄨㆷ
kʰui khui khui khui kui kui ㄎㄨㄧ
kʰun khun khun khun kun kun ㄎㄨㄣ
kʰut khut khut khut kut kut ㄎㄨㆵ
ki ki ki ki gi gi ㄍㄧ
kia kia kia kia gia gia ㄍㄧㄚ
kiaʔ kiah kiah kiah giah giah ㄍㄧㄚㆷ
kiam kiam kiam kiam giam giam ㄍㄧㆰ
kian kian kian kian gien gian ㄍㄧㄢ
kiã kiaⁿ kiann kiann gnia giaⁿ ㄍㄧㆩ
kiap kiap kiap kiap giap giap ㄍㄧㄚㆴ
kiat kiat kiat kiat giat giat ㄍㄧㄚㆵ
kiau kiau kiau kiau giau giau ㄍㄧㄠ
kim kim kim kim gim gim ㄍㆬ
kin kin kin kin gin gin ㄍㄧㄣ
kiⁿ kinn kinn gni giⁿ ㄍㆪ
kio kio kio kio gio gio ㄍㄧㆦ
kioʔ kioh kioh kioh gioh gioh ㄍㄧㆦㆷ
kiok kiok kiok kiok giok giok ㄍㄧㆦㆶ
kioŋ kiong kiong kiong giong giong ㄍㄧㆲ
kip kip kip kip gip gip ㄍㄧㆴ
kit kit kit kit git git ㄍㄧㆵ
kiu kiu kiu kiu giu giu ㄍㄧㄨ
kiũ kiuⁿ kiunn kiunn gniu giuⁿ ㄍㄧㆫ
kng kng kng gng gng ㄍㆭ
ko ko ko ko go go ㄍㄛ
ko͘ koo koo goo gor ㄍㆦ
kua koa kua kua gua gua ㄍㄨㄚ
kuaʔ koah kuah kuah guah guah ㄍㄨㄚㆷ
kuai koai kuai kuai guai guai ㄍㄨㄞ
kuaĩ koaiⁿ kuainn kuainn gnuai guaiⁿ ㄍㄨㆮ
kuan koan kuan kuan guan guan ㄍㄨㄢ
kuã koaⁿ kuann kuann gnua guaⁿ ㄍㄨㆩ
kuat koat kuat kuat guat guat ㄍㄨㄚㆵ
kue koe kue kue gue gue ㄍㄨㆤ
kueʔ koeh kueh kueh gueh gueh ㄍㄨㆤㆷ
koʔ koh koh koh goh goh ㄍㄛㆷ
kok kok kok kok gok gok ㄍㄛㆶ
koⁿ konn konn gno goⁿ ㄍㆧ
koŋ kong kong kong gong gong ㄍㆲ
ku ku ku ku gu gu ㄍㄨ
kui kui kui kui gui gui ㄍㄨㄧ
kun kun kun kun gun gun ㄍㄨㄣ
kut kut kut kut kut kut ㄍㄨㆵ
la la la la la la ㄌㄚ
laʔ lah lah lah lah lah ㄌㄚㆷ
lai lai lai lai lai lai ㄌㄞ
lak lak lak lak lak lak ㄌㄚㆶ
lam lam lam lam lam lam ㄌㆰ
lan lan lan lan lan lan ㄌㄢ
laŋ lang lang lang lang lang ㄌㄤ
lap lap lap lap lap lap ㄌㄚㆴ
lat lat lat lat lat lat ㄌㄚㆵ
lau lau lau lau lau lau ㄌㄠ
lauʔ lauh lauh lauh lauh lauh ㄌㄠㆷ
le le le le le le ㄌㆤ
leʔ leh leh leh leh leh ㄌㆤㆷ
lik lek lik lik lik lik ㄌㄧㆶ
liŋ leng ling ling ling ling ㄌㄧㄥ
li li li li li li ㄌㄧ
liaʔ liah liah liah liah liah ㄌㄧㄚㆷ
liam liam liam liam liam liam ㄌㄧㆰ
lian lian lian lian lien lian ㄌㄧㄢ
liaŋ liang liang liang lieng liang ㄌㄧㄤ
liap liap liap liap liap liap ㄌㄧㄚㆴ
liat liat liat liat liat liat ㄌㄧㄚㆵ
liau liau liau liau liau liau ㄌㄧㄠ
liʔ lih lih lih lih lih ㄌㄧㆷ
lim lim lim lim lim lim ㄌㆬ
lin lin lin lin lin lin ㄌㄧㄣ
lio lio lio lio lio lio ㄌㄧㆦ
lioʔ lioh lioh lioh lioh lioh ㄌㄧㆦㆷ
liok liok liok liok liok liok ㄌㄧㆦㆶ
lioŋ liong liong liong liong liong ㄌㄧㆲ
lip lip lip lip lip lip ㄌㄧㆴ
liu liu liu liu liu liu ㄌㄧㄨ
lo lo lo lo lo lo ㄌㄛ
lo͘ loo loo lo lo ㄌㆦ
lua loa lua lua lua lua ㄌㄨㄚ
luaʔ loah luah luah luah luah ㄌㄨㄚㆷ
luan loan luan luan luan luan ㄌㄨㄢ
luat loat luat luat luat luat ㄌㄨㄚㆵ
lue loe lue lue lue lue ㄌㄨㆤ
loʔ loh loh loh loh loh ㄌㄛㆷ
lok lok lok lok lok lok ㄌㄛㆶ
loŋ long long long long long ㄌㆲ
lu lu lu lu lu lu ㄌㄨ
lui lui lui lui lui lui ㄌㄨㄧ
lun lun lun lun lun lun ㄌㄨㄣ
lut lut lut lut lut lut ㄌㄨㆵ
m m m m m m
ma ma ma ma bbna ma ㄇㄚ
mai mai mai mai bbnai mai ㄇㄞ
mau mau mau mau bbnau mau ㄇㄠ
mauʔ mauh mauh mauh bbnauh mauh ㄇㄠㆷ
me me me me bbne me ㄇㆤ
meʔ meh meh meh bbneh meh ㄇㆤㆷ
mi mi mi mi bbni mi ㄇㄧ
mia mia mia mia bbnia mia ㄇㄧㄚ
miau miau miau miau bbniau miau ㄇㄧㄠ
miʔ mih mih mih bbnih mih ㄇㄧㆷ
mng mng mng bbnng mng ㄇㆭ
mo͘ moo moo bbnoo mor ㄇㆦ
mua moa mua mua bbnua mua ㄇㄨㄚ
mɔʔ mo͘h mooh mooh bbnoh moh ㄇㆦㆷ
mui mui mui mui bbnui mui ㄇㄨㄧ
na na na na la na ㄋㄚ
naʔ nah nah nah lah nah ㄋㄚㆷ
nai nai nai nai lai nai ㄋㄞ
nau nau nau nau lau nau ㄋㄠ
nauʔ nauh nauh nauh lauh nauh ㄋㄠㆷ
ne ne ne ne le ne ㄋㆤ
neʔ neh neh neh leh neh ㄋㆤㆷ
ŋ ng ng ng ng ng
ŋa nga nga nga gga nga ㄫㄚ
ŋai ngai ngai ngai ggai ngai ㄫㄞ
ŋau ngau ngau ngau ggau ngau ㄫㄠ
ŋe nge nge nge gge nge ㄫㆤ
ŋeʔ ngeh ngeh ngeh ggeh ngeh ㄫㆤㆷ
ŋia ngia ngia ngia ggia ngia ㄫㄧㄚ
ŋiau ngiau ngiau ngiau ggiau ngiau ㄫㄧㄠ
ŋiauʔ ngiauh ngiauh ngiauh ggiauh ngiauh ㄫㄧㄠㆷ
ŋɔ ngo͘ ngoo ngoo ggo ngo ㄫㆦ
ni ni ni ni li ni ㄋㄧ
nia nia nia nia lia nia ㄋㄧㄚ
niau niau niau niau liau niau ㄋㄧㄠ
niʔ nih nih nih lih nih ㄋㄧㆷ
niu niu niu niu liu niu ㄋㄧㄨ
nng nng nng lg ng ㄋㆭ
no͘ noo noo loo nor ㄋㆦ
nua noa nua nua lua nua ㄋㄨㄚ
o o o o o o
ɔ oo oo oo or
ua oa ua ua ua ua ㄨㄚ
uaʔ oah uah uah uah uah ㄨㄚㆷ
uai oai uai uai uai uai ㄨㄞ
uaĩ oaiⁿ uainn uainn nuai uaiⁿ ㄨㆮ
uan oan uann uan uan uan ㄨㄢ
oaⁿ uann uann nua uaⁿ ㄨㆩ
uaŋ oang uanng uang uang uang ㄨㄤ
uat oat uat uat uat uat ㄨㄚㆵ
ue oe ue ue ue ue ㄨㆤ
ueʔ oeh ueh ueh ueh ueh ㄨㆤㆷ
oh oh oh oh oh ㄛㆷ
ok ok ok ok ok ok ㄛㆶ
om om om om om om
õ oⁿ onn onn no oⁿ
ong ong ong ong ong
pa pa pa pa ba ba ㄅㄚ
paʔ pah pah pah bah bah ㄅㄚㆷ
pai pai pai pai bai bai ㄅㄞ
pak pak pak pak bak bak ㄅㄚㆶ
pan pan pann pan ban ban ㄅㄢ
paŋ pang panng pang bang bang ㄅㄤ
pat pat pat pat bat bat ㄅㄚㆵ
pau pau pau pau bau bau ㄅㄠ
pe pe pe pe be be ㄅㆤ
peʔ peh peh peh beh beh ㄅㆤㆷ
pik pek pik pik bik bik ㄅㄧㆶ
pẽ peⁿ penn penn bne beⁿ ㄅㆥ
piŋ peng pinng ping bing bing ㄅㄧㄥ
pʰa pha pha pha pa pa ㄆㄚ
pʰaʔ phah phah phah pah pah ㄆㄚㆷ
pʰai phai phai phai pai pai ㄆㄞ
pʰaĩ phaiⁿ phainn phainn pnai paiⁿ ㄆㆮ
pʰak phak phak phak pak pak ㄆㄚㆶ
pʰan phan phann phan pan pan ㄆㄢ
pʰã phaⁿ phann phann paⁿ paⁿ ㄆㆩ
pʰaŋ phang phanng phang pang pang ㄆㄤ
pʰau phau phau phau pau pau ㄆㄠ
pʰauʔ phauh phauh phauh pauh pauh ㄆㄠㆷ
pʰe phe phe phe pe pe ㄆㆤ
pʰik phek phik phik pik pik ㄆㄧㆶ
pʰẽ pheⁿ phenn phenn pne peⁿ ㄆㆥ
pʰiŋ pheng phinng phing ping ping ㄆㄧㄥ
pʰi phi phi phi pi pi ㄆㄧ
pʰiaʔ phiah phiah phiah piah piah ㄆㄧㄚㆷ
pʰiak phiak phiak phiak piak piak ㄆㄧㄚㆶ
pʰian phian phiann phian pien pian ㄆㄧㄢ
pʰiã phiaⁿ phiann phiann pnia piaⁿ ㄆㄧㆩ
pʰiaŋ phiang phianng phiang pieng piang ㄆㄧㄤ
pʰiat phiat phiat phiat piat piat ㄆㄧㄚㆵ
pʰiau phiau phiau phiau piau piau ㄆㄧㄠ
pʰiʔ phih phih phih pih pih ㄆㄧㆷ
pʰin phin phinn phin pin pin ㄆㄧㄣ
pʰĩ phiⁿ phinn phinn pni piⁿ ㄆㆪ
pʰio phio phio phio pio pio ㄆㄧㆦ
pʰit phit phit phit pit pit ㄆㄧㆵ
pʰŋʔ phngh phnngh phngh pngh pngh ㄆㆭㆷ
pʰo pho pho pho po po ㄆㄛ
pʰɔ pho͘ phoo phoo poo por ㄆㆦ
pʰua phoa phua phua pua pua ㄆㄨㄚ
pʰuaʔ phoah phuah phuah puah puah ㄆㄨㄚㆷ
pʰuan phoan phuann phuan puan puan ㄆㄨㄢ
pʰuã phoaⁿ phuann phuann pnua puaⁿ ㄆㄨㆩ
pʰuat phoat phuat phuat puat puat ㄆㄨㄚㆵ
pʰue phoe phue phue pue pue ㄆㄨㆤ
pʰueʔ phoeh phueh phueh pueh pueh ㄆㄨㆤㆷ
pʰoʔ phoh phoh phoh poh poh ㄆㄛㆷ
pʰok phok phok phok pok pok ㄆㄛㆶ
pʰoŋ phong phonng phong pong pong ㄆㆲ
pʰu phu phu phu pu pu ㄆㄨ
pʰuʔ phuh phuh phuh puh puh ㄆㄨㆷ
pʰui phui phui phui pui pui ㄆㄨㄧ
pʰun phun phunn phun pun pun ㄆㄨㄣ
pʰut phut phut phut put put ㄆㄨㆵ
pi pi pi pi bi bi ㄅㄧ
piaʔ piah piah piah biah biah ㄅㄧㄚㆷ
piak piak piak piak biak biak ㄅㄧㄚㆶ
pian pian piann pian bien bian ㄅㄧㄢ
piã piaⁿ piann piann bnia biaⁿ ㄅㄧㆩ
piaŋ piang pianng piang bieng biang ㄅㄧㄤ
piat piat piat piat biat biat ㄅㄧㄚㆵ
piau piau piau piau biau biau ㄅㄧㄠ
piʔ pih pih pih bih bih ㄅㄧㆷ
pin pin pinn pin bin bin ㄅㄧㄣ
piⁿ pinn pinn bni biⁿ ㄅㆪ
pio pio pio pio bio bio ㄅㄧㆦ
pit pit pit pit bit bit ㄅㄧㆵ
piu piu piu piu biu biu ㄅㄧㄨ
png pnng png bng bng ㄅㆭ
po po po po bo bo ㄅㄛ
po͘ poo poo bo bo ㄅㆦ
pua poa pua pua bua bua ㄅㄨㄚ
puaʔ poah puah puah buah buah ㄅㄨㄚㆷ
puan poan puann puan buan buan ㄅㄨㄢ
puã poaⁿ puann puann bnua buaⁿ ㄅㄨㆩ
puat poat puat puat buat buat ㄅㄨㄚㆵ
pue poe pue pue bue bue ㄅㄨㆤ
pueʔ poeh pueh pueh bueh bueh ㄅㄨㆤㆷ
poʔ poh poh poh boh boh ㄅㄛㆷ
pok pok pok pok bok bok ㄅㄛㆶ
poŋ pong ponng pong bong bong ㄅㆲ
pu pu pu pu bu bu ㄅㄨ
puʔ puh puh puh buh buh ㄅㄨㆷ
pui pui pui pui bui bui ㄅㄨㄧ
pun pun punn pun bun bun ㄅㄨㄣ
put put put put but but ㄅㄨㆵ
sa sa sa sa sa sa ㄙㄚ
saʔ sah sah sah sah sah ㄙㄚㆷ
sãʔ sahⁿ sannh sannh snah sahⁿ ㄙㆩㆷ
sai sai sai sai sai sai ㄙㄞ
sak sak sak sak sak sak ㄙㄚㆶ
sam sam sam sam sam sam ㄙㆰ
san san sann san san san ㄙㄢ
saⁿ sann sann sna saⁿ ㄙㆩ
saŋ sang sanng sang sang sang ㄙㄤ
sap sap sap sap sap sap ㄙㄚㆴ
sat sat sat sat sat sat ㄙㄚㆵ
sau sau sau sau sau sau ㄙㄠ
se se se se se se ㄙㆤ
seʔ seh seh seh seh seh ㄙㆤㆷ
sik sek sik sik sik sik ㄒㄧㆶ
sẽ seⁿ senn senn sne seⁿ ㄙㆥ
siŋ seng sinng sing sing sing ㄒㄧㄥ
si si si si si si ㄒㄧ
sia sia sia sia sia sia ㄒㄧㄚ
siaʔ siah siah siah siah siah ㄒㄧㄚㆷ
siak siak siak siak siak siak ㄒㄧㄚㆶ
siam siam siam siam siam siam ㄒㄧㆰ
sian sian siann sian sien sian ㄒㄧㄢ
siã siaⁿ siann siann snia siaⁿ ㄒㄧㆩ
siaŋ siang sianng siang sieng siang ㄒㄧㄤ
siap siap siap siap siap siap ㄒㄧㄚㆴ
siat siat siat siat siat siat ㄒㄧㄚㆵ
siau siau siau siau siau siau ㄒㄧㄠ
siʔ sih sih sih sih sih ㄒㄧㆷ
sim sim sim sim sim sim ㄒㆬ
sin sin sinn sin sin sin ㄒㄧㄣ
siⁿ sinn sinn sni siⁿ ㄒㆪ
sio sio sio sio sio sio ㄒㄧㄛ
sioʔ sioh sioh sioh sioh sioh ㄒㄧㄛㆷ
siok siok siok siok siok siok ㄒㄧㄛㆶ
sioŋ siong sionng siong siong siong ㄒㄧㆲ
sip sip sip sip sip sip ㄒㄧㆴ
sit sit sit sit sit sit ㄒㄧㆵ
siu siu siu siu siu siu ㄒㄧㄨ
siũ siuⁿ siunn siunn sniu siuⁿ ㄒㄧㆫ
sng snng sng sng sng ㄙㆭ
sŋʔ sngh snngh sngh sngg sngh ㄙㆭㆷ
so so so so so so ㄙㄛ
so͘ soo soo soo sor ㄙㆦ
sua soa sua sua sua sua ㄙㄨㄚ
suaʔ soah suah suah suah suah ㄙㄨㄚㆷ
suai soai suai suai suai suai ㄙㄨㄞ
suaĩ soaiⁿ suainn suainn snuai suaiⁿ ㄙㄨㆮ
suan soan suann suan suan suan ㄙㄨㄢ
suã soaⁿ suann suann snua suaⁿ ㄙㄨㆩ
suat soat suat suat suat suat ㄙㄨㄚㆵ
sue soe sue sue sue sue ㄙㄨㆤ
sueʔ soeh sueh sueh sueh sueh ㄙㄨㆤㆷ
soʔ soh soh soh soh soh ㄙㄛㆷ
sok sok sok sok sok sok ㄙㄛㆶ
som som som som som som ㄙㆱ
soŋ song sonng song song song ㄙㆲ
su su su su su su ㄙㄨ
suʔ suh suh suh suh suh ㄙㄨㆷ
sui sui sui sui sui sui ㄙㄨㄧ
sun sun sunn sun sun sun ㄙㄨㄣ
sut sut sut sut sut sut ㄙㄨㆵ
ta ta ta ta da da ㄉㄚ
taʔ tah tah tah dah dah ㄉㄚㆷ
tai tai tai tai dai dai ㄉㄞ
taĩ taiⁿ tainn tainn dnai daiⁿ ㄉㆮ
tak tak tak tak dak dak ㄉㄚㆶ
tam tam tam tam dam dam ㄉㆰ
tan tan tann tan dan dan ㄉㄢ
taⁿ tann tann dna daⁿ ㄉㆩ
taŋ tang tanng tang dang dang ㄉㄤ
tap tap tap tap dap dap ㄉㄚㆴ
tat tat tat tat dat dat ㄉㄚㆵ
tau tau tau tau dau dau ㄉㄠ
tauʔ tauh tauh tauh dauh dauh ㄉㄠㆷ
te te te te de de ㄉㆤ
teʔ teh teh teh deh deh ㄉㆤㆷ
tik tek tik tik dik dik ㄉㄧㆶ
tẽ teⁿ tenn tenn dne deⁿ ㄉㆥ
tiŋ teng tinng ting ding ding ㄉㄧㄥ
tʰa tha tha tha ta ta ㄊㄚ
tʰaʔ thah thah thah tah tah ㄊㄚㆷ
tʰai thai thai thai tai tai ㄊㄞ
tʰak thak thak thak tak tak ㄊㄚㆶ
tʰam tham tham tham tam tam ㄊㆰ
tʰan than thann than tan tan ㄊㄢ
tʰã thaⁿ thann thann tna taⁿ ㄊㆩ
tʰaŋ thang thanng thang tang tang ㄊㄤ
tʰap thap thap thap tap tap ㄊㄚㆴ
tʰat that that that tat tat ㄊㄚㆵ
tʰau thau thau thau tau tau ㄊㄠ
tʰe the the the te te ㄊㆤ
tʰeʔ theh theh theh teh teh ㄊㆤㆷ
tʰik thek thik thik tik tik ㄊㄧㆶ
tʰẽ theⁿ thenn thenn tne teⁿ ㄊㆥ
tʰiŋ theng thinng thing ting ting ㄊㄧㄥ
tʰi thi thi thi ti ti ㄊㄧ
tʰiaʔ thiah thiah thiah tiah tiah ㄊㄧㄚㆷ
tʰiam thiam thiam thiam tiam tiam ㄊㄧㆰ
tʰian thian thiann thian tien tian ㄊㄧㄢ
tʰiã thiaⁿ thiann thiann tnia tiaⁿ ㄊㄧㆩ
tʰiap thiap thiap thiap tiap tiap ㄊㄧㄚㆴ
tʰiat thiat thiat thiat tiat tiat ㄊㄧㄚㆵ
tʰiau thiau thiau thiau tiau tiau ㄊㄧㄠ
tʰiʔ thih thih thih tih tih ㄊㄧㆷ
tʰim thim thim thim tim tim ㄊㆬ
tʰin thin thinn thin tin tin ㄊㄧㄣ
tʰĩ thiⁿ thinn thinn tni tiⁿ ㄊㆪ
tʰio thio thio thio tio tio ㄊㄧㆦ
tʰiok thiok thiok thiok tiok tiok ㄊㄧㆦㆶ
tʰioŋ thiong thionng thiong tiong tiong ㄊㄧㆲ
tʰiu thiu thiu thiu tiu tiu ㄊㄧㄨ
tʰŋ thng thnng thng tng tng ㄊㆭ
tʰo tho tho tho to to ㄊㄛ
tʰɔ tho͘ thoo thoo too tor ㄊㆦ
tʰua thoa thua thua tua tua ㄊㄨㄚ
tʰuaʔ thoah thuah thuah tuah tuah ㄊㄨㄚㆷ
tʰuan thoan thuann thuan tuan tuan ㄊㄨㄢ
tʰuã thoaⁿ thuann thuann tnua tuaⁿ ㄊㄨㆩ
tʰuat thoat thuat thuat tuat tuat ㄊㄨㄚㆵ
tʰoʔ thoh thoh thoh toh toh ㄊㄛㆷ
tʰok thok thok thok tok tok ㄊㄛㆶ
tʰoŋ thong thonng thong tong tong ㄊㆲ
tʰu thu thu thu tu tu ㄊㄨ
tʰuʔ thuh thuh thuh tuh tuh ㄊㄨㆷ
tʰui thui thui thui tui tui ㄊㄨㄧ
tʰun thun thunn thun tun tun ㄊㄨㄣ
tʰut thut thut thut tut tut ㄊㄨㆵ
ti ti ti ti di di ㄉㄧ
tia tia tia tia dia dia ㄉㄧㄚ
tiaʔ tiah tiah tiah diah diah ㄉㄧㄚㆷ
tiak tiak tiak tiak diak diak ㄉㄧㄚㆶ
tiam tiam tiam tiam diam diam ㄉㄧㆰ
tian tian tiann tian dien dian ㄉㄧㄢ
tiã tiaⁿ tiann tiann dnia diaⁿ ㄉㄧㆩ
tiap tiap tiap tiap diap diap ㄉㄧㄚㆴ
tiat tiat tiat tiat diat diat ㄉㄧㄚㆵ
tiau tiau tiau tiau diau diau ㄉㄧㄠ
tiʔ tih tih tih dih dih ㄉㄧㆷ
tĩʔ tihⁿ tinnh tinnh dnih dihⁿ ㄉㆪㆷ
tim tim tim tim dim dim ㄉㆬ
tin tin tinn tin din din ㄉㄧㄣ
tiⁿ tinn tinn dni diⁿ ㄉㆪ
tio tio tio tio dio dio ㄉㄧㆦ
tioʔ tioh tioh tioh dioh dioh ㄉㄧㆦㆷ
tiok tiok tiok tiok diok diok ㄉㄧㆦㆶ
tioŋ tiong tionng tiong diong diong ㄉㄧㆲ
tit tit tit tit dit dit ㄉㄧㆵ
tiu tiu tiu tiu diu diu ㄉㄧㄨ
tiuʔ tiuh tiuh tiuh diuh diuh ㄉㄧㄨㆷ
tiũ tiuⁿ tiunn tiunn dniu diuⁿ ㄉㄧㆫ
tng tnng tng dng dng ㄉㆭ
to to to to do do ㄉㄛ
to͘ too too doo dor ㄉㆦ
tua toa tua tua dua dua ㄉㄨㄚ
tuan toan tuann tuan duan duan ㄉㄨㄢ
tuã toaⁿ tuann tuann dnua duaⁿ ㄉㄨㆩ
tuat toat tuat tuat duat duat ㄉㄨㄚㆵ
tue toe tue tue due due ㄉㄨㆤ
toʔ toh toh toh doh doh ㄉㄛㆷ
tok tok tok tok dok dok ㄉㄛㆶ
tom tom tom tom dom dom ㄉㆱ
toŋ tong tonng tong dong dong ㄉㆲ
tu tu tu tu du du ㄉㄨ
tuʔ tuh tuh tuh duh duh ㄉㄨㆷ
tui tui tui tui dui dui ㄉㄨㄧ
tun tun tunn tun dun dun ㄉㄨㄣ
tut tut tut tut dut dut ㄉㄨㆵ
u u u u u u
uh uh uh uh uh ㄨㆷ
ui ui ui ui ui ui ㄨㄧ
un un unn un un un ㄨㄣ
ut ut ut ut ut ut ㄨㆵ